Ochrana oznamovatelů

oznamujících protiprávní jednání a porušení práva EU (whistleblowing)

Účelem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ( dále jen „Zákon“)  oznamující jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností je zákonná povinnost chránit oznamovatele a ostatní osoby v zákoně uvedené před odvetnými opatřeními ze strany tzv. povinných osob ( právnických nebo fyzických) vůči kterým toto oznámení směřuje. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a při činnosti tzv. příslušné osoby oprávněné prošetřovat oznámení musí být utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat pod sankcí mlčenlivost.

Kdo může oznámit

Oznamovatelem je fyzická osoba, která v rámci interního oznamovacího systému je podle Zákona povinna uvést své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě.

Co můžete oznámit

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 • porušuje Zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti :
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie[1], nebo
 • fungování vnitřního trhu[2] včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace jako povinný subjekt  vylučuje  podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona přijímání oznámení od osoby, která pro město jako povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle  ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Jak se oznamuje

Zvláštním, nezávislým a samostatným interním komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Obsah oznámení

podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl, důkazy a písemné materiály atd.)

Příjem oznámení

Povinný subjekt –  přijímá oznámení:

 • písemně – elektronicky i v listinné podobě
 • ústně – telefonicky příslušné osobě i osobně (po domluvě termínu).

Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit.

Oznámení v listinné podobě doručené poštou na adresu příslušné osoby uvedenou níže nebo na adresu Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

Moskevská 679. V případě podání na adresu školy je nutné na obálce označit „Whistleblowing - NEOTEVÍRAT“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována  výhradně určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele na adrese:

Whistleblowing – NEOTEVÍRAT

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

Moskevská 679

470 01, Česká Lípa

Škola jmenovala příslušnou osobou :  

JUDr. Stanislava Cenka

Volfartice čp. 85

47112 Volfartice

Oznámení lze podat telefonicky příslušné osobě: +420 602 438 259

Elektronicky e-mailem : whistleblowing.cenek@outlook.cz

Datovou schránkou příslušné osoby : 6bzc36x

Lhůty

Příslušná osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 30 dnů o způsobu jeho vyřízení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. V případě potřeby lze lhůtu k vyřízení oznámení prodloužit o dalších 30 dnů nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Vyrozumění nebude odesláno v případě anonymního podání a pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

GDPR

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku nebo trestného činu. Oznamovatel je oprávněn  se se svým oznámení obrátit rovněž na Ministerstvo spravedlnosti k prověření oznámení zde:  https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Mgr. Kateřina Holá

ředitelka                                                             

 

[1] Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

[2] Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.